Föreningens ändamål

Karis hembygdsförenings ändamål är att samla personer intresserade av hembygdens förhistoria, historia, natur och kultur.
Ladda ner och läs föreningens stadgar (PDF) 

Registerbeskrivningen för Karis hembygdsförening rf:s medlemsregister kan du ladda ner här. Beskrivningen är uppgjord med hänvisning till  Personuppgiftslagen (523/1999) § 10.

Föreningens verksamhet stöds
av bl.a. Svenska kulturfonden, Karis-Pojo Sparbanksstiftelse, Raseborgs stad och Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse..

Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021

Styrelsens förslag kan laddas ner här som PDF: VP 2021 och Budget 2021

Verksamhetsplan och budget 2020

Verksamhetsplan och budget för år 2020 godkändes vid höstmötet den 25 november 2019. Ladda ner här!

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

Här är länk till Verksamhetsberättelsen och balansräkningen samt resultaträkningen 2019!

 

Händelser 2020

Gårdstalko

Lördagen den 14 november 2020 kl. 10 ordnades en krattningstalko.
Sju personer deltog.

  

Minnen från Karis - Röster från förr

Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 18.00 - 20.00 samlades vi på Antkärrgården för att lyssna på en intervju om Karis Ångsåg. Nils Enberg intervjuades av Lars Back.
Diskussion om sågverksamheten i Karis gjordes med de 9 deltagare som deltog i mötet.

Många nya synpunkter och minnen framfördes och föreningen kommer att få ta del av en historik som sammanställts av Viktor Österlunds dotterdotter!

 

Arkeologi

  

Arkeologisk utgrävning – 2020

Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura ordnade i samarbete med arkeolog Jan Fast en provutgrävning i Korggård i Karis (i fornlämningsregistret Malmkulla reg.nr 220010057), lördag 1 och söndag 2 augusti 2020, kl. 10 – 17. 15 deltagare.
Rapporten från utgrävningen 2019 finns som länk. Tryck här!

Vi återkommer om fortsättningen våren 2021!

Vårmötet 2020

Det stadgeenliga vårmötet ordnades som e-möte. Medlemmarna tog del av möteshandlingar antingen per e-post eller brev. Måndagen den 30 mars 2020, kl. 18.30 - 19.00 hölls det formella mötet på Antkärrgården. 14 medlemmar godkände förfarandet och gjorde att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Fem medlemmar deltog den 30.3. på Antkärrgården. Protokollet från mötet skrevs och undertecknades. Protkolljusterarna justerade protokollet.

Lär dig sticka sockor

Ett tillfälle hölls den 10 mars med sex personer närvarande. Gunilla Nummi inledde kursen, men tyvärr blev det ingen fortsättning under mars månad på grund av coronaviruset. I mån av möjlighet fortsätter vi under hösten.

Minnen från Karis - Röster från förr
Onsdagen den 4 mars kl.18.00 samlades 13 personer  för en diskussion på Antkärrgården. Som bakgrund för vådiskussion lyssnade vi till bandade intervjuer om Herrmans handelsträdgård. Valter Westermarck och Valdemar Heinström berättar om sin arbetsplats från 1920-talet till och med 1970-talet. Diskussionen efteråt blev livlig.

Diskussionen om Karis ångsåg är också uppskjuten till hösten!

Händelser 2019

Julstämning 7.12

Den sjunde december ordnades Julstämning på Antkärrgården med  sex försäljare och julgröt och -kaffe i storstugan. Ett stort tack till Hagar Johnson och Gunnel Lindberg för arrangemangen. Inga-Lill Ihrcke är värd ett tack för initiativet. Ett sjuttiotal personer deltog under dagen.

Höstmöte

Höstmötet hölls den  25 november 2019, kl. 18.30 på Antkärrgården. Stadgeenliga ärenden behandlades. Verksamhetsplan och budget för år 2020 fastställdes. Göran Fagerstedt återvaldes som ordförande. Av styrelsemedelmmarna valdes Andrea Blomberg-Allén för tiden 2020-2022. Två styrelseplatser är vakanta.

Hantverk - murning

Muraren Rolf Lindroos berättade på ett inspirerande sätt måndagen den 11 november kl. 18.30 om hur planeringen och genomförandet av murningsarbetena gjordes i samband med uppförandet av Antkärrhuset i Strandparken i Karis. Kaffe med tilltugg serverades. Fem personer deltog.

 


Grabbes kanal

Länk till de senaste uppgifterna om kanalen finns här!

Arkeologisk utgrävning 21-22.9.2019

En utgrävning ordnades i Karis under ett veckoslut i  september, kl. 10 – 17 båda dagarna. Fyndplatsen, som egentligen ligger i Kroggård, i närheten av den tidigare plankorsningen, har fått namnet Malmkulla i samband med Anja Sarvas utgrävning 1979. 19 personer deltog i provutgrävningen, som leddes av arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo. Fynden var så intressanta att en uppföljning ordnas i maj 2020. Mer information kommer senare.

40-års jubileum 7.9.2019

I samband med Karis hembygdsförenings 40-års jubileum den 7 september 2019 tilldelades hedersmedlemmen Kaj Waldén Finlandssvenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver. Han uppvaktades vid en privat seremoni. Med på bilden finns tidigare ordförande Hagar Johnsson, som på jubileumsfesten på Antkärrgården fick motta hembygdsmedaljen i silver, samt Kajs fru Benita, som utsågs till hedersmedlem.

Övriga som premierades på Antkärrgården var Tauno Skogberg (förtjänsttecknet i silver) och Göran Fagerstedt (hembygdsmedaljen i silver). Till hedersmedlemmar utsågs också Lisbeth Jung, Hilding Nordström och Gunnel Lindberg.

Förutom kaffe och tårta bjöd föreningen på ett föredrag av ordförande Göran Fagerstedt kallat "40 år i 40 bilder", samt ett musikprogram med Karina Heerman. Ett tjugotal personer deltog.

Talko lördagen den 17 augusti 2019, kl.10 - 14

Förnyande av trappan, målning av täck- och ändbräder på taket samt slybekämpning på bakgården stod på programmet. Tolv personer deltog. 
   

 

Taktalko 10 maj, kl 16 -19.00, VN plan &bygg 17 maj

Vi ordnade en talko vid Antkärrgården fredagen den 10 maj. Vi tog ner en ränna på baksidan och gamla taktegel, ca 200 st. De tegel som kan återanvändas sparas. Fyra personer deltog i talkon. Under vecka 20 fortsätter arbetet i Västra Nylands Plan & Bygg Ab:s regi. Ny tegel sätts upp på det område som syns på bilden och en del av de gamla teglen återanvänds för byte av söndriga tegel på taket i övrigt. På den andra bilden sätts de "nya" teglen upp!

 

 

 

 


Dagmars park - Källviken i Leksvall

Föreningen ordnade en guidad vandring i Dagmars park, Leksvall den 9 maj, kl. 18 - 20. Som guidefungerade föreningens ordförande Göran Fagerstedt.

Dagmars park är en naturskön plats i skärgårdsmiljö med en intressant vinkling på vår tid som Storfurstendöme under Ryssland! Vi smakade på det goda dricksvattnet från källan,

Sex av föreningens medlemmar deltog, samt en utomstående. Guidningen ingick som en del av Nylandsveckan som firades med anledning av EU-dagen den 9 maj.

 

 

 

 

 

 

1 maj öppet hus

Öppet hus med kaffeservering ordnades den första maj.Ett hundratal besökare kunde räknas in.

I begynnelsen var ropet. Allmogens tonspråk - vårt kulturarv

Måndagen den 8 april, kl. 18.30 fick Antkärrgården besök av Karina Heerman. Hon berättade, spelade och sjöng så som man gjort under långa tider här i våra trakter. Vad är kulning? Hur har man använt näverlurar?? Dessa frågor och mycket mer fick vi reda på under denna intressanta tillställning med 7 deltagare.

Vårmöte med program 25.3.2019, kl. 18.30

Det ordinarie vårmötet ordnades måndagen den 25 mars 2019, kl. 18.30 på Antkärrgården. Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.
Efter mötet informerade arkeolog Janne Soisalo och ordförande Göran Fagerstedt om de arkologiska utgrävningar som har gjorts i Karis under tiden 2014-2018. Janne Soisalo berättade om resultatet av analysen av kol från en av de eldstäder som grävdes ut hösten 2018. Dateringen är intressant och gör att platsen troligen varit i användning redan för ca 9 000 år sedan. Mer information kommer när resultatet publiceras officiellt.
I vårmötet deltog  10 personer och under föredraget var 11 personer närvarande.

Öppet hus under mars månad

Fyra tisdagar i mars samt onsdagar och torsdagar under månaderna fram till och med augusti har vi hållit gården öppen för besökare. Vi har visat föremål som donerats till gården, sockenfilmen från 50-talets slut och gamla vykort. Kaffe med tilltugg har serverats till ett facilt pris av Birgit Sjöblom. Mellan noll och tjugo besökare har ställt upp varje gång.

Händelser 2018

Höstmöte och föredrag 19.11.2018

Föreningens ordinarie höstmöte hölls på Antkärrgården måndagen den 19 november 2018. Tio medlemmar deltog. Stadgeenliga ärenden behandlades.
Den nya verksamhetsassistenten Birgit Sjöblom presenterades, Hon kommer att vara anställd från 1.12.2018 till 30.11.2019.
Två nya styrelsemedlemmar valdes in istället för de som var i tur att avgå. Kim Gustav Björklund och Toni Blomster heter de nya styrelsemedlemmarna.

Efter mötet föreläste KIm G Björklund om bomärken som varit i användning i Karis. 15 personer deltog. Föredraget som presenterade bomärken från de olika byarna i Karis väckte stort intresse och en livlig diskussion.

 

Föredrag 15.10.2018 på Antkärrgården

Den 15 oktober, höll Kim Björklund en intressant föreläsning om Skvaltkvarnar i Karis - om hur man malde sin säd lokalt i forna tider. Fem personer deltog.
Med hjälp av gamla kartor från 16-1700-talen och gamla förteckningar över betalda tullavgifter åskådliggjorde han en hantering som numera är bortglömd. Han visade också bilder från hur de ställen där det funnits kvarnar ser ut idag.

        

Kim har gjort många turer ute i terrängen för att kartlägga platserna för kvarnar och de spår som finns kvar av dem. På kartorna hittar man namn som antyder att kvarnar har funnits (t.ex. kvarndammen, kvarnbäcken, kvarnåkern). På kartan här ovan visar den blå pilen ett ställe där det har funnits en kvarn

Tyvärr finns det inte i det gamla Karis någon bevarad kvarn, men Kim upplyste oss om att på Kimitoön (Sagalunds museum) har man bevarat två kvarnar, av vilka den ena är funktionsduglig än i dag.

Arkeologi - Långåmossarna, en sista grävning

Den 1 - 2 oktober 2018 ordnades en sista utgrävning vid Långåmossarna under ledning av arkeolog Jan Fast. Två förmodade (snörkeramiska) eldstäder grävdes ut. Grävningsområdet var litet och grävningen utfördes och följdes med av sammanlagt åtta personer. Grävningen ordnades i samarbete mellan Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura, med bidrag från Svenska kulturfonden.

 

Arkeologisk inventering och moderna undersökningsmetoder

5 oktober, kl. 18, Antkärrgården, 6 – 7 oktober, kl. 10 – 17, inventering

Arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo ledde under ett veckoslut en inventering av fornfyndsplatser i Karis i trakten av Åsenby och vid Svartå Slott, Trycksbacka, som en uppföljning av fjärrkarteringsövningarna. På fredag kväll var det samling på Antkärrgården för deltagarna, genomgång av inventeringsplatser. Inventeringen utfördes i en grupp. På fredag och lördag deltog tolv personer, på söndag tio. Den ordnades i samarbete mellan Karis hembygdsförening och Sällskapet Natura, med bidrag från Svenska kulturfonden.

   

 

 

 

 

 

 

 


Öppet hus 4-5.8.2018

I samband med Karis Suomen Paris hade föreningen öppet hus på Antkärrgården i Back- och Nybergrummen. Båd dagarna tog vi emot  mer än hundra gäster kl 11-17.Storstugan var uthyrd för Pop-up café (Maria Siro).

Besök på Museilagret Leira

Den 16 maj gjorde föreningen en utflykt til Ekenäs och besökte Museilagret Leira. Föremålsforskaren Lena Dahlberg guidade oss åtta deltagare på ett förtjänstfullt sätt bland alla de 80 000 föremålen som finns lagrade från museer ända från Lojo till Hangö.

Lena Dahlberg står vid en unik klocka (ca 1790--) från Karis på den första bilden!

Talko

Styrelsen sammankallade till en talko vid Antkärrgården den 14 maj och några hörsammde kallelsen. Ett stort tack till Auli, Andrea, Emma, Tobbe, Kati och Jari.

  

Arkeologi

En föreläsningskväll ordnades den 24 april på Antkärrgården. Arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo informerade om Arkeologisk inventering och geografistuderande Aleksi Rikkinen om moderna undersökningsmetoder. En länk till en artikel finns här!

Vårmöte

Föreningens vårmöte hölls den 19 mars kl 18 på Antkärrgården med 11 deltagare. Efter de stadgeenliga förhandlingarna där verksamheten och ekonomin för 2017 godkändes samlades medelmmarna kring en kopp kaffe för diskussion om föreningens verksamhet.

     

Händelser 2017

Höstmöte

Föreningens höstmöte ordnades den 27.11.2017 kl. 18.00 på Antkärrgården. Av föreningens medlemmar deltog 8 i mötet. Stadgeenlig ärenden behandlades.

Arkeologi 2017

Arkeolog Janne Soisalo berättade om den snörkeramiska tiden ur ett europeiskt perspektiv (på finska) och arkeolog Jan Fast ur ett inhemskt perspektiv (på svenska). 15 personer deltog i föreläsningen som ordnades den 27 november kl. 19.00 på Antkärrgården.

Utgärvningen vid Långåmossarna blev förkortad till en dag på grund av otjänlig väderlek. Under våren 2018 kommer utgrävningarna att avslutas på detta ställe med en undersökning av en spisgrund som tros härstamma från snörkeramisk tid 2900-2300 f.Kr.)

Gårdstalko - september

Styrelsemedlemmarna var  aktiva den måndagen den 25 september med att rensa bort sly och kvistar från Antkärrgårdens baksida! Ett stort tack också till Jari Allén, med trimmer.

 

 

Arkeologisk utgrävning

Veckoslutet 20-21 maj ordnades en fortsatt utgrävning vid Långåmossarna i Karis i samarbete med Sällskapet Natura. Under lördagen deltog 19 personer  och under söndagen 20 personer. Utgrävningen koncentrerades på ett område där fynd av snörkeramik  (3 000 f. Kr.) gjorts. Tre misstänkta eldstäder frilades. I övrigt inga nya fynd av keramik. Utöver det grävdes det också på den plats vid kanten av sandgropen där det funnits en boplats från kamkeramisk tid (4 000 f. Kr.). Fina fynd av keramikskärvor gjordes. I en provgrävning vid vägkanten gjordes också fynd av kamkeramik.

    

Kamkeramik                             Kamkeramik                           Grävning pågår, tre eldstäder?

Vårmöte 

28.3.2017 ordnades föreningens vårmöte med 8 deltagare på Antkärrgården i Strandparken i Karis. Stadgeenliga ärenden behandlades, samt ekonomiska ärenden gällande försäljning av aktier och Lars Backs minnesfond. Föreslagna åtgärder godkändes.
Efter mötet ca kl. 19 föreläste arkeolog Jan Fast om de intressanta utgrävningarna i Hangö av tyskarnas genomfartsläger från andra världskriget. Samma dag blev han intervjuad av Rundradion. Materialet finns på Yles Facebooksida:

Funkis i Karis

Den 11 mars deltog föreningen i Kirjakekkerit i Karis. Arkitekt Kristiina Mäntynen och historiker Kim Björklund berättade om "Funkis i Karis" i Karis bibiotek. Utställninge fanns till påseende i Fokus utställningshall. Se fliken Funkis i Karis.

Händelser 2016

Höstmöte 9.11.2016

Föreningens ordinarie höstmöte hölls den 9 november 2016 kl.18 på Antkärrgården med 12 deltagare. Göran Fagerstedt återvaldes som ordförande, Andrea Blomberg-Allén återvaldes i styrelsen och Torbjörn Holmström valdes till ny styrelsemedlem i stället för Lars Werner. Verksamhetsgranskare för 2017 är Peter Nynäs med Tauno Skogberg som suppleant. Verksamhetsplan och budget fastställdes. Efter mötet togs deltagarna med på en nostalgisk resa till 1950-talet med hjälp av den tidens bildvisningsteknik och ljusbilder.

Extraordinarie föreningsmöte 2.6.2016

Föreningen ordnade ett extraordinarie möte den 2 juni 2016 för den andra behandlingen av föreningens nya stadgar. (Den första behandlingen skedde vid ordinarie årsmöte den 31 mars 2016.)

Förslaget godkändes enhälligt och styrelsen fick i uppdrag att skicka in en ändringsanmälan till föreningsregistret.

Den 7 juli 2016 registrerade Patent- och registerstyrelsen ändringarna och därmed är föreningens nya namn Karis hembygdsförening rf och de förnyade stadgarna bör tas i bruk.

Funkisrundtur i Karis 12.5.2016

Rundturen under ledning av Kim Björklund startade från Jumboparken till fots och sedan fortsatte vi med buss från Kanaltorget för att nå de flesta centralt belägna objekten i Karis. Tjugoen personer deltog.

Arkeologi och historia

Den andra utgrävningen ordnades 8-9.10.2016 vid Långåmossarna under ledning av arkeolog Jan Fast. 16 personer deltog på lördag och 20 på söndag. Ett litet område med fynd från kamkeramisk tid (3 900 f.Kr.) grävdes  ut, men huvudintresset riiktade sig mot det område där vi under vårens grävning hittade fynd från snörkeramisk tid (2 900 f.Kr.).

Kamkeramik

   

Två stensättningar blottlades, vilka föranleder en fortsatt grävning under nästa år.

_____

Årets första utgrävning arrangerades 21-22 maj vid Långåmossarna. Kamkeramik (ca 6 000 år gamla), kvartsavslag och en snörkeramikbit hittades (ca 5 000 år gammalt).

     
Kamkeramik på alla tre bilder(foto:GF)

   
Ett 5 000 år gammalt verktyg (kniv?)(foto:GF) och exempel på snörkeramik (som hittades vid gymnasiets fortsatta utgrävning, foto:Jan Fast).

Två föreläsningar hölls i april. Den första handlade om vår spännande förhistoria och hölls av arkeolog Jan Fast den 14 april för tretton deltagare. Den andra handlade om medeltiden och personer deltog. Lektor Jan-Erik Till gav en intressant överblick för 15 deltagare.

     
Jan Fast                           Jan-Erik Till

Vårmöte 31.3.2016

Före vårmötet presenterades utställningen "Funkis i Karis" av historiker Kim Björklund för ett tiotal deltagare.


Kim Björklund 31.3.2016.

Vid vårmötet behandlades de stadgeenliga ärendena och redovisningen för verksamheten år 2015 godkändes. Ändring av föreningens stadgar behandlades också och ett extra föreningsmöte kommer att inkallas om ca 2 månader för en andra behandling av stadgeförslaget.

Funkis i Karis

Utställningen "Funkis i Karis" pågick under tiden 18 mars - 8 april 2016 i Fokus utställningshall, Centralgatan 90. Ca 500 personer besökte utställningen.


Kristiina Mäntynen och Kim Björklund på vernissage 17.3.2016

Händelser 2015

Öppet hus 17.9.2015

Ett trettiotal personer besökte Antkärrgården tordagen den 17 september då föreningen ordnade Öppet hus med anledning av att restaureringen av huset blivit klar.

  

Teddy Granroth underhöll med Pumpvikens Puttes visor.

Vi ordnade ett lotteri i samband med Öppet hus den 17.9.2015. Totalt såldes 198 lotter. Föreningen tackar alla som deltog i lotteriet. Ett stort tack går också till dem som donerat vinsterna i lotteriet.

Dragningen förrättades fredagen den 18.9.2015 på Antkärrgården. En förteckning över vinnarna har gjorts upp och vinsterna kommer att delas ut åt dem i nästa vecka. Tryck här!

Pärttaket på bodan förnyas

Den 22-23 augusti lades det nya pärttaket på under sakkunnig ledning av Hans Dahlberg.

             

 

Den femte augusti togs de gamla pärtorna ner för att vi skulle kunna avgöra om takbräderna behöver förnyas innan det nya taket läggs.

Gårdstalko

Den 10.6.2015 ordnades en gårdstalko vid Antkärrgården med 9 deltagare, yngst i gruppen var 5-åriga Iris Björklund.

 

Arkeologi

En kurs med  en utgrävning av en boplats från stenåldern i Karis vid Långåmossarna ordnades 5-6.6.2015 med tio deltagare. Utgrävningen fortsatte 3-4.10.2015 med tolv deltagare.

I samarbete med Sällskapet Natura ordnades en kurs i Metalldetektorernas användning (8-9.5.2015), med fjorton deltagare.


 

Tidsresans teori och praktik

Vad är en tidsresa och hur genomför man den? En kurs ordnades 10-11.4.2015 och 17.4.2015 med tolv deltagare!

 

Årsmöte

30.3.2015 kl. 18 hölls föreningens stadgeenliga årsmöte på Antkärrgården.

Restaurering

Under våren har Antkärrgården restaurerats. Här är några bilder från det.
Skapleverans  

                       

 

Händelser 2014

Talko vid Antkärrgården  23.10.2014

Ett duktigt gäng krattade och putsade gården torsdagen den 23 oktober kl. 15-17. Det blev ett fint resultat. Tack Lars Werner, Stig-Göran Sjöblom, KIm Björklund, Auli Kari och Andrea Blomberg. Fotograf: Göran Fagerstedt.

 

Kurs i arkeologi och utgrävning vid Säterigatan 23-24 maj 2014

Tretton personer deltog i kursen som leddes av arkeolog, FM Jan Fast och fina fynd gjordes i samband med utgrävningen. Kursen ordnades i samarbete med Sällskapet Natura och med finasiering av Svenska kulturfonden.

  

De tre borgarna

Den 26 april 2014 ordnades rundturen "De tre borgarna i Karis stads vapen" (Junkarsborg, Raseborg och Grabbacka) med 43 deltagare och arkeolog Jan Fast som sakkunnig på förhistoria och historia samt Göran Fagerstedt som guide. Turen ordnades i samarbete med Sällskapet Natura och med finasiering av Svenska kulturfonden.

Den första bilden visar promenaden till Junkarsborg Den andra bilden visar gruppen vid Grabbacka, det sista målet på resan

      

Årsmötet

Årsmötet hölls den 13 mars 2014 med programmet "Vi bygger Karis" med Torsten Bergman från Gradberg Center.

Händelser 2013

      20.7.2013

Vid storstädningen tidigare denna sommar framkom att ytterfönstren var i behov av underhåll.
En stor fönsterrenovering gjordes 2008 och nu var det dags att förse ytterfönstren med ett nytt lager målfärg,

        Blommor vid Antkärrgården 25.6.2013!
      
          Anläggning av kryddgård 15.5.2013

        Gårdstalko 31.5.2013 med Rita Isaksson, Auli Kari, Andrea Blomberg-Allén, Sara och Emma Allén, Gunnel Lindberg och Göran Fagerstedt